จิมาภรณ์  งามพันธุ์ดิศร.  (2551). รายงานการพัฒนาแบบฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดย

                คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4

วัดเมืองใหม่.  เพื่อเสนอขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ.

 

วัตถุประสงค์ของการายงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อแบบฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา  2550  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม่  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  จำนวน  40  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ดำเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยผู้รายงานเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเองใช้เวลาสอนจำนวน  16  ชั่วโมง  แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ t-test dependent  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)

 

ผลการศึกษาพบว่า

1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

พบว่า  แบบฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพโดยรวม 93.88/89.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (80/80) 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝึกการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในภาพรวมระดับมาก